window.location=\"/members/index.php\"; "; } else{ ?> E-University
   
 

User :
Pass :
 
 
 


“e-KMUTT” เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของความคิดริเริ่มหนึ่ง เพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสู่การเป็น
e-University เป้าหมายหลักของ “e-KMUTT” คือการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology; ICT) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การเข้าถึงกิจกรรม ทางการศึกษาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่จำกัด สถานที่และเวลา “e-KMUTT” มีภาระกิจหลักในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการเรียนการสอน : “e-KMUTT” เน้นการนำเสนอหลักสูตร การศึกษาที่ทันต่อเวลา (Just-in-Time) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centred Learning) และสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่ และเวลาเมื่อต้องการ หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วยหลักสูตร สำหรับการศึกษาในระบบ (Formal Learning) การศึกษานอกระบบ (Informal Learning) และการศึกษาตามอัธยาศัย (On-Demand Learning) ซึ่งเน้นในการเพิ่มทักษะความสามารถของผู้เรียนเฉพาะด้าน

2. ด้านการบริหารจัดการ : ระบบบริหารจัดการงานบริหาร มหาวิทยาลัยและบริหารการศึกษาของ “e-KMUTT” จะเป็นระบบ ที่บริหารจัดการข้อมูลด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลเดียว (Single Source Data) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากสื่อได้หลากหลายรูปแบบ มีระบบวิเคราะห์ ตัดสินใจ และช่วยสนับสนุนในการวางแผน การบริหาร จัดการมหาวิทยาลัย และบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถดำเนินการติดต่อธุรกรรมส่วนใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา

3. ด้านการวิจัย : “e-KMUTT” สนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนา องค์ความรู้(Knowledge) โดยการจัดหาและพัฒนาระบบจัดการ องค์ความรู้ (Knowledge Management System) ซึ่งทำการจัดเก็บ รวบรวม องค์ความรู้ ที่เกิดขึ้นจาก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นหมวดหมู่ และมีระบบการสืบค้นและค้นคืนสารสนเทศ (Information) ที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศ ที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว ตรงประเด็น และไม่จำกัดสถานที่และเวลา นอกจากนี้ “e-KMUTT” จะพัฒนาช่องทางอำนวยความสะดวกในการ แลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกันในองค์กรให้ทำได้ง่ายและ เป็นประจำ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่งผลให้การทำวิจัยในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ด้านการบริการชุมชน : “e-KMUTT” จะเป็นแหล่งรวบรวม องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology) ซึ่งพร้อมให้บริการ ด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยไม่จำกัด สถานที่และเวลา สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภาระกิจหลักดังกล่าวข้างต้นการดำเนินงาน ของ “e-KMUTT” ในปีงบประมาณ 2547 ซึ่งเป็นปีแรกมุ่งเน้นในการ สร้างเนื้อหา (Content) ดิจิตอลระบบการบริหารจัดการด้าน การเรียนการสอน และการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการนำ เทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนโดยมี โครงการนำร่อง ต่างๆดังต่อไปนี้

1. โครงการสรุปเนื้อหารายวิชา : เป็นโครงการสรุปเนื้อหาวิชา 50 รายวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของวิชานั้นๆ ผ่านทาง Web ได้โดยใช้เวลาประมาณไม่เกิน 6 ขั่วโมง

2. โครงการ Classroom-On-Demand: เป็นโครงการบันทึกเทป การเรียนการสอนเต็มวิชาของวิชา 50 รายวิชา โครงการนี้มี วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนก่อน และหรือทบทวนทำความเข้าใจ บทเรียนหลังการเรียนการสอน

3. โครงการ Learner-Led-e-learning: เป็นโครงการสร้าง บทเรียนที่ผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชานั้นๆ ได้ด้วยตนเอง อย่างสมบูรณ์ เนื้อหาที่นำเสนอ จะต้องมีการอธิบายด้วยการสร้าง สถานการณ์จำลอง (Simulation) การสร้างภาพจำลอง (Visualization) และหรือการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถ เข้าใจเนื้อหาโดยไม่ต้องพึ่งคำอธิบาย หรือพึ่งน้อยมากจากอาจารย์ ผู้สอน มีบททดสอบ หรือวัดความเข้าใจ เพื่อผู้เรียนจะได้ทราบ ระดับความรู้ของตนเอง

4. โครงการ สารคดีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เป็นโครงการสร้างสารคดีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัย สู่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5. โครงการ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก : เป็นโครงการสร้างฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับ เด็กหรือเยาวชนไทย ซึ่งความรู้ที่นำเสนอจะเป็นรูปแบบข้อความ และภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างมโนภาพหรือความเข้าใจในเนื้อหา ความรู้นั้นๆ ได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยความจำ

6. โครงการออกแบบและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน (Learning Management System; LMS): เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการกระบวนการด้านการ เรียนการสอนทั้งหมดของนักศึกษา นับตั้งแต่ ควบคุมการลงทะเบียน ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล เก็บผลคะแนน และรายงานผล รวมทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลทางสถิติสำหรับผู้สอนเพื่อใช้ในการ ประเมิน ความสามารถของผู้เรียนได้ด้วย นอกจากนี้ระบบ LMS ยังสามารถใช้เป็นระบบสื่อสาร เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้อีกด้วย

7. โครงการ Knowledge Portal สำหรับนักศึกษา : เป็นระบบที่ สามารถอำนวยความสะดวกในการค้นห้าข้อมูลเฉพาะเรื่องหรือความรู้ ในหัวข้อต่างๆ ทั้งสำหรับนักศึกษา วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ การมีทางออก (Portal) หลักของนักศึกษาในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในวิชาเรียนเทอมนั้นๆ หรือองค์ความรู้ ข่างสารอื่นๆ ที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศส่วนตัวที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา ข้อมูลให้สามารถทำได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ

8. โครงการ e-Magazine: เป็นผลิต Magazine ดิจิตอลเพื่อเป็นการ เผยแพร่ข่าวสารความก้าวหน้า และบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ชุมชน

9. โครงการวิจัยด้าน e-Learning: เป็นโครงการเพื่อศึกษาและวิจัย รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมของ e-learning สำหรับการเรียนการสอน ของด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกโครงการ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการสร้างโครงสร้าง พื้นฐานด้านเนื้อหาดิจิตอล ทุกโครงการมีกำหนดเวลา 1 ปีงบประมาณ หลายโครงการได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ สามารถติดตามได้ที่ Web site “eu.lib.kmutt.ac.th”

การดำเนินงานในระยะต่อไปของ “e-KMUTT” จะเป็นการดำเนินการ เพิ่มเนื้อหาดิจิตอล ตามโครงการต่างๆ ในปีแรก การสร้างการเข้าถึง แหล่งข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ของบุคลากรทุกระดับในมจธ. การปรับวัฒนธรรมในการเรียนการสอนให้สามารถ นำเนื้อหาดิจิตอล หรือเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่สิ่งสำคัญที่เราต้อง ตระหนักก็คือ เทคโนโลยีเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคำตอบในการปฏิรูป การศึกษาของประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะไม่ ก่อประโยชน์หรือ สร้างความแตกต่างให้แก่การศึกษา ถ้าปราศจาก นักศึกษาที่มีความอยากรู้ อยากเรียน ตระหนักในความสำคัญของ การศึกษาหาความรู้ และ อาจารย์ที่เข้าใจและตั้งใจจริงในการประยุกต์ ใช้ ICT ความร่วมมือ และความตระหนักถึงความสำคัญในการทำให้ นักศึกษา มีทักษะในการรู้วิธีการเรียนรู้ มากกว่าการท่องจำ
 

King Mongkut's University of Technology Thonburi
E-mail
e-kmutt@lib.kmutt.ac.th, Tel 662 470-8231