เว็บไซต์ตัวอย่าง
Classroom On Demand
เว็บไซต์ตัวอย่าง
Science & Technology
for kid


โครงการการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามรูปแบบบริการและวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

Live Broadcast การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ ตามเวลาจริง ในขณะที่มีการสอนในห้องเรียน หรือการถ่ายทอดสดในโอกาสพิเศษ

Courseware การเรียนด้วยตนเองตามหลักสูตรที่เปิดสอน ใน KMUTT

สรุปเนื้อหารายวิชา สรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของวิชาต่างๆ ผ่านทาง Web
Classroom on Demand การเรียนรู้ตามหลักสูตรแบบพึ่งพาตนเองตามอัธยาศัย เพื่อทบทวนความรู้ในวิชาต่างๆ
ดูตัวอย่างได้ที่นี่
Course On Demand การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นเนื้อหารายวิชาของการเรียนการสอน ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Learning Management System เป็นระบบบริหารจัดการ กระบวนการด้านการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน

Live Long Learning การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้สนใจ ที่อยากจะศึกษา หรือเพิ่มเติมความรู้ตามอัธยาศัย
Learner-LED e-Learning การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นเนื้อหารายวิชาของการเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มหลักสูตร ที่เรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย e-KMUTT
Science and Technology Knowledge (by KMUTT Expert) คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญของมจธ.
Science and Technology for Kid เป็นฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก หรือเยาวชนไทย ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
Science and Technology for Everyone เป็นฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
English for Everyone เป็นฐานความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

King Mongkut's University of Technology Thonburi
E-mail
e-kmutt@lib.kmutt.ac.th, Tel 662 470-8231