User :
Pass :
 


Science and Technology for Everyone

เป็นฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

การเคลื่อนที่ของวัตถุ
<รศ.ปิยะรัตน์ พราหมณี :เนื้อหาและแนวคิด>
การเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งขึ้นกับตำแหน่ง, การเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งขึ้นกับความเร็ว, damped harmonic motion, การเคลื่อนที่ของวัตถุcentral force และโมเมนต์ความเฉื่อยของ rigid body

การประมวลผลแบบขนาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอัลกอริทึ่มและโปรแกรมประยุกต์แบบขนาน และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน และเทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึ่มและโปรแกรมประยุกต์
แบบขนาน

Capacitor
หลักการทำงานและคุณสมบัติของตัวเก็บประจุไฟฟ้า รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้า

Derivatives of Function of One variable
<อ.บุปผชาติ จันทร์สว่าง>
อนุพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาแคลคูลัส พื้นฐานสำหรับเรื่องปริพันธ์

Extreme Values of Multivariables Functions
<ผศ. ภุชงค์ แพรขาว>
ฟังก์ชันหลายตัวแปรเป็นฟังก์ชันที่ประกอบด้วยตัวแปรต้นมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป การประยุกต์นำอนุพันธ์ระบุทิศทางเข้ามาช่วยจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

Set and Probability
<ผศ. ภุชงค์ แพรขาว>
การศึกษาความน่าจะเป็นขั้นสูงจะต้องนำความรู้เรื่องเซตเข้ามาช่วยสร้างขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์ให้ง่ายเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

Statistics
<ผศ. นงนุช ภัทราคร : เนื้อหา>
<ผศ. ภุชงค์ แพรขาว : ที่ปรึกษา>
ข้อมูลทางสถิติเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ในการตัดสินใจซึ่งต้องการข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ สถิติจึงมีบทบาทในทุกสาขาอาชีพและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

The Application of Derivative
<อ.บุปผชาติ จันทร์สว่าง>
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อัตราสัมพัทธ์ บทประยุกต์ค่าสูงสุด-ต่ำสุด อนุพันธ์กับความเร่งและความเร็วของวัตถุ

The Sketching Graph of the carioid

<ผศ. ภุชงค์ แพรขาว>
กราฟรูปหัวใจบนระนาบนำมาประยุกต์ใช้ในการหาพื้นที่ ความยาวเส้นโค้ง พื้นที่ผิว และ ปริมาตร

The Sketching Graph of the Lemniscate
<ผศ. ภุชงค์ แพรขาว>
กราฟเลมนีสเคตบนระนาบนำมาประยุกต์ใช้ในการหาพื้นที่ ความยาวเส้นโค้ง พื้นที่ผิว และปริมาตร

The Sketching Graph of the Limacon
<ผศ. ภุชงค์ แพรขาว>
กราฟลีมาซองบนระนาบนำมาประยุกต์ใช้ในการหาพื้นที่ ความยาวเส้นโค้ง พื้นที่ผิวและ ปริมาตร

The Sketching Graph of the Rose Petals
<ผศ. ภุชงค์ แพรขาว>
กราฟรูปกลีบกุหลาบนำมาประยุกต์ใช้ในการหาพื้นที่ ความยาวเส้นโค้ง พื้นที่ผิว และปริมาตร

The Volumes by Cross Section
<ผศ. ภุชงค์ แพรขาว>
การหาปริมาตรทรงตันสามมิติด้วยวิธีภาคตัดขวาง เพื่อนำไปประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขตหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจาก การหมุนพื้นที่ระนาบรอบแกนใดๆ

การวาดภาพวัตถุเรขาคณิต
<ผศ. ดร. ณัฐชา เดชดำรง>
การเสนอผลให้เห็นเป็นภาพเรขาคณิตที่เสมือนต่อเนื่อง เกิดจากการเรียงต่อกันของพิกเซล
แบบไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ แบบจุด แบบเส้นตรง และแบบวงกลม

Interference
<รศ.ปิยะรัตน์ พราหมณี>
การแทรกสอดของคลื่นแสง ( interference of light ) คือ ปรากฏการณ์การซ้อนทับ
( superposition ) ของคลื่นแสงซึ่งอาจเป็น แบบเสริมกัน เรียก constructive interference
หรือ แบบหักล้างกัน เรียก destructive interference


King Mongkut's University of Technology Thonburi
E-mail
e-kmutt@lib.kmutt.ac.th, Tel 662 470-8231