00

 

วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น เป็นวิชาเลือกในหมวดมนุษย์ศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต   ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาในสาขาต่างๆ    แต่เนื่องจากตำราที่นักศึกษาสามารถอ่านประกอบการเรียนในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยยังมีจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาที่สนใจ ผู้สอนจึงได้เรียบเรียงคู่มือการเรียนรายวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษา

คู่มือการเรียนรายวิชามีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรที่ได้ระบุไว้ในคำอธิบาย รายวิชา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 15 บท โดยประมวลความรู้และแนวคิดทางจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรม การรู้สึก การรับรู้ ภาวะจิตสำนึก การเรียนรู้ ความจำ การคิดและภาษา เชาว์ปัญญาและการวัด การจูงใจ อารมณ์ ความเครียดและการเผชิญความเครียด บุคลิกภาพ พฤติกรรมอปกติและการบำบัดรักษา

ผู้สอนหวังว่าคู่มือการเรียนรายวิชานี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา ทั่วไป และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยา หากมีข้อบกพร่องประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ผู้สอนทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

 

ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช
surapong.chu@kmutt.ac.th